Konita Chairman Re-elected as Vice Chairman of Wenzhou Federation

- Apr 23, 2015-

April 23, 2015, Weng Yinqiao, Chairman  of Zhejiang Konita New Materials Co., Ltd. reelected for the third consecutive Vice President of City Federation. 

Wang Xiaotong Deputy Director of the Municipal People's Congress, Deputy mayor Hu Shi Gao, the Municipal Political Consultative committee vice chairman Xu Yufei, Municipal CPPCC vice Chairman, Municipal party committee front minister Shaizhu and other leaders attended the meeting.

After the ten-term election of the municipal federation, the new Committee and the Chairman, Vice-Chairman and the Secretary-General were elected. Wang Li (female) elected Chairman of the Municipal Federation, Lin Chunlei, Ong Banche, familiarise, An Lin, Hu Junxian, Liu Guanghua, Chanxiaowi, Cao, Li Yueping (female), Zhou Xiangwei (female) as Vice-Chairmen and Chen Xiaojun as Secretary-General.